ΌΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ 
Οι παρουσιαζόμενοι νέοι DJs καταχωρούνται  κατόπιν της δωρεάν εγγραφής των στην ιστοσελίδα www.betheone.gr, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ηλικιακές προδιαγραφές και ταυτόχρονα έχουν αποστείλει   το ζητούμενο υλικό προς την διεύθυνση παραγωγής του διαγωνισμού. To βάρος ψηφοφορίας  διαμοιράζεται σε 50%  από την ψηφοφορία του  κοινού και 50% από την ψηφοφορία των κριτών του διαγωνισμού.

Η ιστοσελίδα www.betheone.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιείτε αποκλειστικά  από την Skull Productions, έχει δε δημιουργηθεί για την προσωπική σας πληροφόρηση, μόρφωση, ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία. Οποιαδήποτε χρήση αυτής από τους χρήστες / επισκέπτες της βασίζεται στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων και κανονισμών συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής τήρησης εχεμύθειας μας. Οι όροι, κανονισμοί και προϋποθέσεις χρήσης που παρατίθενται κατωτέρω, οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική και/ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό γενικά, ισχύουν για όλους τους χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα μας ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε και/ή αναθεωρήσουμε τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης με απλή ενημέρωση της παρούσης ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας δεσμεύονται από τις όποιες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις και είναι δική τους ευθύνη να επανεξετάζουν κατά διαστήματα αυτή την σελίδα για τροποποιήσεις και/ή αλλαγές στους παρόντες όρους κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίες τίθενται σε ισχύ ταυτόχρονα με την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη χρήση ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/χρήστες θα θεωρείται ως  απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής τήρησης εχεμύθειας μας.

Σε περίπτωση όπου οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης και όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι κάθε υπηρεσίας.

Αυστηρά απαγορεύεται σε ανήλικους να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της που σύμφωνα με τον Νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν πάρα ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του περιεχομένου της ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, που δύναται να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς η SKULL Productions και οι συνδεόμενες με αυτή εταιρείες δεν θα φέρουν απολύτως καμία ευθύνη.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΡΑ.

Όλες οι αναφορές σε ‘μας’, ‘εμείς’, ή ‘η εταιρεία’ εντός των παρόντων όρων και κανονισμών και εντός αυτής της κατ’ επιλογήν ειδοποίησης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην SKULL Productions, στις θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρείες της και στους συνεργάτες της.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ–ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
Όλα τα δικαιώματα για όλο το περιεχόμενο και υλικό (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, εικόνες, κείμενο, ιστοσελίδες, λογισμικό – κώδικα προγραμματισμού, λογισμικού δομής και διεπαφής της ιστοσελίδας- , ήχο, βίντεο, εικόνες, ιστοσελίδες, αίσθηση και εμφάνιση, ο σχεδιασμός και συνδυασμός αυτών) της Ιστοσελίδας ανήκουν σε μάς ή τους αδειούχους μας.

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται ότι τους επιτρέπεται η χρήση αυτού του υλικού και περιεχομένου μόνο όπως προνοείται και επιτρέπεται σε αυτούς σύμφωνα με τους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης ή όπως άλλως πως ρητά επιτρέπεται γραπτώς από εμάς και/ή τους αδειούχους μας. Οποιαδήποτε μορφής αναπαραγωγής, αντιγραφής, δημόσιας προβολής, μετάδοσης, διανομής, εμπορικής εκμετάλλευσης, μετάφρασης, αναπροσαρμογής, συνένωση, μετατροπή, συνδυασμός, συγχώνευση ή η διάθεση σε οποιοδήποτε άτομο ή η δημιουργία παραγωγής έργων τέτοιου υλικού ή περιεχομένου αυστηρά απαγορεύεται.

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα για προϊόντα και υπηρεσίες, πατέντες, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα δεδομένων και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται ή συμπεριλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, εκτός αν υποδεικνύεται αλλιώς είναι ιδιοκτησία δική μας και/ή τρίτων είτε είναι κατατεθειμένα /εγγεγραμμένα είτε όχι. Εκτός όπως προνοείται στους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης, η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας δεν σου παρέχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον ή άδεια σε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας και οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται αυστηρώς.

Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής, οπουδήποτε εμπορικού σήματος και/ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια μας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα και/ή άλλης πνευματικής περιουσίας που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ /ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ.
Επιτρέπεται στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας η εκτύπωση αντίγραφων υλικού/περιεχομένου από αυτή νοουμένου ότι προορίζεται αποκλειστικά για την δική τους προσωπική νόμιμη μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή ανεξαρτήτως μορφής (μεταξύ άλλων ηλεκτρονικής, έντυπης κ.α.) αυστηρά απαγορεύεται και μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση μεταξύ άλλων νόμων πνευματικής περιουσίας, εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Επιπλέον αυστηρά απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή, δημόσια προβολή, αντιγραφή, μετάδοση, αναπροσαρμογή, διανομή, μετατροπή, μετάφραση, συνένωση, συνδυασμού, συγχώνευση, διαμοιρασμού και/ή διάθεση σε οποιοδήποτε άτομο ή η δημιουργία παραγωγών έργων τέτοιου υλικού ή περιεχομένου χωρίς την εξασφάλιση προηγουμένως της γραπτής μας συγκατάθεσης. Επιφυλασσόμαστε δε  και για οποιαδήποτε άλλα δικαιώματά μας που μπορεί να απορρέουν από την παρούσα ιστοσελίδα μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ (PRIVACY POLICY)

ΓΕΝΙΚΑ 
Η SKULL Productions σέβεται το προσωπικό απόρρητο όλων των επισκεπτών /χρηστών της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας (Privacy Policy) αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας πρέπει να προβούν σε περίπτωση όπου δεν επιθυμούν την συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών κατά την επίσκεψη τους στην Ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκτός εάν ζητηθεί ειδικά, δεν ζητούμε και ούτε επιθυμούμε να λαμβάνουμε από τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οποιασδήποτε μορφής ή είδους εμπιστευτικές, μυστικές ή απόρρητες πληροφορίες ή άλλο υλικό, μέσω της Ιστοσελίδας, ή μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που υποβλήθηκε από τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας και το οποίο δεν ζητήθηκε  ειδικά από εμάς, θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικά, μυστικά ή απόρρητα. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά που υποβλήθηκαν από αυτούς στην Ιστοσελίδα, είτε αυτά είναι ιδέες, δημιουργικές απόψεις, ή άλλα υλικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, ή αποκαλυφθούν από εμάς χωρίς περιορισμό για οποιοδήποτε σκοπό θεωρούμε λογικό και χωρίς την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού ή αναγνώρισης προς αυτούς ως η πηγή τους. Επίσης με μια τέτοια ενέργεια σας αυτόματα θεωρείται ότι μας παρέχετε εγγυητική διαβεβαίωση ότι οι κατάλληλοι συγγραφείς έχουν αμετάκλητα παραιτηθεί από οποιαδήποτε ‘ηθικά δικαιώματα’ σε υλικά που έχουν αναρτηθεί στην Ιστιοσελίδα.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που τυχόν υποστεί επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας σαν αποτέλεσμα της χρήσης ή αποκάλυψης τέτοιου υλικού από εμάς στον μέγιστο επιτρεπόμενο από τον νόμο βαθμό. Η ανωτέρα παράγραφος δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα σας με βάση τους νόμους προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι προστατεύουν τις προσωπικές σας πληροφορίες ή παρόμοιους νόμους προστασίας της προσωπικής ζωής, στο βαθμό που τέτοια δικαιώματα δεν μπορούν να αποκλειστούν. Διατηρούμε το δικαίωμα και δύναται να τηρούμε Αρχείο και να επεξεργαζόμαστε τυχόν δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας (όπως για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση) – (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») τα οποία θα περιέχονται στην γνώση μας, μέσω της Ιστοσελίδας και των παρεχομένων μέσω αυτής, μόνο εάν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες/χρήστες.

Σε τέτοια περίπτωση, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεμένα με εμάς τρίτα πρόσωπα, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης μας με τους επισκέπτες/χρήστες ή για στατιστικούς και/ή ιστορικούς λόγους. Επίσης αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ εμάς και εσάς σχέσης, μπορεί να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με εμάς για την παροχή των σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών ή μπορεί (εφόσον δεν λάβουμε ειδική αντίθετη εντολή από τους επισκέπτες/χρήστες) να ανακοινώνουμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή όλων των προϊόντων μας ή εταιρειών με τις οποίες έχουμε συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, και την προώθηση εξ αποστάσεως προϊόντων δικών μας ή τρίτων. Σε περίπτωση όπου κάποιος επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε παρακαλείται να μην τα υποβάλει σε εμάς. Σε περίπτωση όμως όπου οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας συναινέσουν στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης, τότε σημειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων βάσει των νόμων που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Για την εξάσκηση αυτών τους των δικαιωμάτων οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr. Επίσης, εφόσον κάποιος επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα οικειοθελώς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, με τους ακόλουθους τρόπους: Αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών/χρηστών και γενικά των καταναλωτών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών από εμάς ή από κάποιον βοηθό εκπλήρωσης ή κάποιον τρίτο συμβαλλόμενο εκ μέρους μας σε σχέση με μια προωθητική ενέργεια για μελλοντική επικοινωνία με τους επισκέπτες/χρήστες, Ενδεχόμενη παροχή σε τρίτους συμβαλλόμενους με εμάς συλλογικών αλλά όχι μεμονωμένων ή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας.

Εάν όμως επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας γνωστοποιήσουν απευθείας σε τρίτους προσωπικά τους δεδομένα, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών αυτών. Επιπλέον εναπόκειται αποκλειστικά στους επισκέπτες/χρήστες αυτούς η ευθύνη να μελετούν προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων προτού γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτους μέσω του διαδικτύου ή της Ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση κοινοποίησης είτε σε εμάς είτε σε τρίτους είτε μέσα στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε αυτοβούλως από επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α.) χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού η οποία θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που έκανε την κοινοποίηση.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Δεν προτιθέμεθα να συγκεντρώσουμε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, θα πληροφορήσουμε σαφώς τα ανήλικα άτομα να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα και/ή θα προβαίνουμε σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίζουμε την γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή. Οι γονείς ή κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας εκ μέρους μας,  διέπει την συλλογή, τήρηση σε Αρχείο και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από εμάς, αλλά αναφορικά με τυχόν πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς οικειοθελώς από ανήλικους ή άλλους στα πλαίσια ηλεκτρονικών συνομιλιών (Chat Sessions), ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), μέσω ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων ή παρόμοιων μέσων μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν επιθυμούν να λαμβάνονται από ανήλικους. Προτρέπουμε όλους τους γονείς να πληροφορήσουν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους γενικά όταν αυτά χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ‘ΩΣ ΕΧΕΙ’ ΚΑΙ ‘ΩΣ ΕΙΝΑΙ’ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΗΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ-ΠΑΡΑΒΑΣΗ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΙΟΥΣ, ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ Ή ΌΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ. ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ  Η ΕΞΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝΕΣ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΠΑΝΩ Η ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Η ΜΟΝΗ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ Η ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΜΕΣΩ Η ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας πρέπει πάντοτε να επαληθεύουν τις πληροφορίες που βρίσκουν στην Ιστοσελίδα με ανεξάρτητες αρχές προτού ενεργήσουν ή βασιστούν σε αυτές. Είναι δική τους ευθύνη να χρησιμοποιούν λογισμικό για ανίχνευση ηλεκτρονικών ιών για οποιοδήποτε υλικό «φορτώσεις» (“download”) από την Ιστοσελίδα και να βεβαιώνονται για την συμβατότητα τέτοιου λογισμικού με τον εξοπλισμό τους. Σε περιστάσεις όπου μας παρέχετε με πληροφορίες σε σχέση με τρίτα πρόσωπα, εγγυάστε ότι έχετε πάρει την συγκατάθεση αυτών των τρίτων προσώπων σε σχέση με αυτή την αποκάλυψη και ότι τα τρίτα πρόσωπα έχουν πληροφορηθεί, και συμφωνούν με την Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας μας και στις χρήσεις που κάνουμε σε τέτοιες πληροφορίες.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΜΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Θα μας παρέχετε αποζημίωση σε περίπτωση όπου δημιουργηθεί οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος στο οποίο θα υποβληθούμε ή θα καταβάλουμε και θα πηγάζει από την χρήση της Ιστοσελίδας μας εσάς, ή από οποιεσδήποτε υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας ή από οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες λήφθηκαν από ή με πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας ή μέσω της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που προέρχονται από Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, την δική σας υποβολή ή μετάδοση πληροφοριών ή υλικού εντός ή μέσω της Ιστοσελίδας μας ή κατά παράβαση από εσάς αυτών των όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης, ή άλλων νόμων, κανονισμών και κανόνων. Θα μας παρέχετε αποζημίωση επίσης για οποιεσδήποτε απαιτήσεις σε σχέση με πληροφορίες ή υλικά τα οποία υποβάλατε σε εμάς και τα οποία παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο ή δικαιώματα τρίτων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, απαιτήσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, παραβίαση εμπιστοσύνης, παραβίαση δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή παραβίαση οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε αποκλειστικά και να ελέγξουμε οποιεσδήποτε απαιτήσεις που πηγάζουν από τις πιο πάνω απαιτήσεις και από οποιαδήποτε τέτοια θέματα αποζημίωσης και αναλαμβάνετε ότι θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας σε οποιεσδήποτε τέτοιες υπερασπίσεις.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο από τον νόμο βαθμό, εμείς, οι αξιωματούχοι μας, οι διευθυντές μας, οι υπάλληλοι μας, οι αντιπρόσωποι μας και οι εκχωρητές μας αποποιούμαστε από κάθε ευθύνη για απώλεια, κόστος ή ζημία (είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση. επακόλουθη ή άλλη) που έχετε υποστεί από την χρήση της Ιστοσελίδας ή από οποιοδήποτε ιό ηλεκτρονικού υπολογιστή που μεταδόθηκε μέσω της Ιστοσελίδας ή άλλων Ιστοσελίδων μέσω πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ασχέτως εάν η απώλεια, κόστος ή ζημιά πηγάζει από δική μας αμέλεια ή άλλως πως ή ακόμα και αν πληροφορηθούμε ρητά για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή ζημιάς. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε για τρίτα πρόσωπα, εταιρείες και άλλους οργανισμούς των οποίων τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμα ή είναι αναρτημένα μέσω ή στην Ιστοσελίδα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι παρόντες όροι, κανονισμοί και προϋποθέσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Τήρησης Εχεμύθειας εκ μέρους μας, συνιστούν ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών και εμάς σε σχέση με τα θέματα που καλύπτουν και υπερισχύουν όλων και/ή οποιονδήποτε άλλων προηγούμενων υποσχέσεων, αντιπροσωπεύσεων, συμφωνιών, δηλώσεων και συνεννοήσεων μεταξύ μας. Στον βαθμό στον οποίο οποιοδήποτε λογισμικό είναι διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας, τέτοιο λογισμικό θα υπόκειται στους όρους συμφωνίας άδειας χρήσης η οποία διατίθεται ή συμπεριλαμβάνεται μαζί με το λογισμικό αυτό και συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και κανονισμούς οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε παράληψη από εμάς να ασκήσουμε ή να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή πρόνοια των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης δεν συνιστά παραίτηση (waiver) από το δικαίωμα ή την πρόνοια αυτή. Αν οποιαδήποτε πρόνοια των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης θεωρηθεί από αρμόδιο Δικαστήριο να είναι χωρίς εφαρμογή ή άκυρη, τα μέρη παρόλα ταύτα συμφωνούν ότι το Δικαστήριο οφείλει να προσπαθήσει να εφαρμόσει την πρόθεση των μερών όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην συγκεκριμένη πρόνοια, και ότι όλες οι άλλες πρόνοιες των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης θα έχουν πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Είναι πιθανόν να παραχωρήσουμε, αναθέσουμε ή αλλιώς μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με αυτούς τους συνήθεις όρους και κανονισμούς σε τρίτα πρόσωπα. Ανά πάσα στιγμή διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε και/ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και/ή την δυνατότητά σας να επωφελείστε από οποιεσδήποτε υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αμφίδρομων υπηρεσιών, αν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή. Οποιοσδήποτε περιορισμός, αναστολή ή τερματισμός θα είναι χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων μας εναντίον σας και σε σχέση με την παραβίαση από εσάς των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσουμε την Ιστοσελίδα ολοκληρωτικά, και/ή κάποια μέρη της και/ή χαρακτηριστικά της σε οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλώ σημείωσε ότι έχουμε την δυνατότητα να εντοπίσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (IP Address) και αν είναι αναγκαίο να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας (ISP) σε περίπτωση υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων και Κανονισμών.

  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η διοργανώτρια εταιρία του διαγωνισμού, έχει το δικαίωμα μεταβολής - επέκτασης των ημερομηνιών της διοργάνωσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι Όροι και Κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Τήρησης Εχεμύθειας και οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την Ιστοσελίδα, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

ARE YOU THE 1ONE?

ΕΓΓΡΑΦΗ